• facebook fanpage
  • english version
  • spanish version

Pracownia preparatyki kostnej


Skulls Tormentor


Robert Strzelecki

Prawo a preparacja zwierząt


Na preparowanie, przetrzymywanie i posiadanie okazów objętych w Polsce ochroną należy posiadać odpowiednie zezwolenia, uzyskiwane przez posiadacza zwierzęcia.

Kwestię ochrony prawnej zwierząt w Polsce reguluje
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.)

Organem wydającym pozwolenia na preparowanie, przetrzymywanie i posiadanie okazów objętych w Polsce ochroną jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, właściwa dla wojewódzwa, w którym preparat będzie przechowywany.

Pracownia przyjmuje zwierzęta objęte ochroną tylko w przypadku, gdy zwierzę nie zostało zabite w celu preparacji.

Konwencja Waszyngtońska (CITES)

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie, w dniu 3 marca 1973 roku, zwana jest także Konwencją Waszyngtońską lub w skrócie CITES. Celem Konwencji jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę i ograniczanie międzynarodowego handlu tymi zwierzętami i roślinami, rozpoznawalnymi ich częściami i produktami pochodnymi. Rzeczpospolita Polska ratyfikowała przystąpienie do Konwencji 12 grudnia 1989 roku. Weszła ona w życie w Polsce 12 marca 1990 roku.

Funkcję Organu Zarządzającego Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) w Polsce pełni Minister Środowiska.
Adres do korespondencji:

Ministerstwo Środowiska
Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
faks: (022) 57 92 290

Funkcję Organu Naukowego Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) w Polsce pełni Państwowa Rada Ochrony Przyrody.

Informacje nt. stosowania Konwencji CITES w Polsce można uzyskać pod adresem e-mail: cites-ma@mos.gov.pl oraz pod numerami telefonów:

(0 22) 57 92 259, 57 92 407.

Informacja telefoniczna dla wnioskodawców w zakresie spraw będących w kompetencji Zespołu ds. Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) udzielana jest we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 – 13.00.

Źródło